Bugün - 19 Mayıs 2022 Perşembe
Foto Galeri
Video Galeri
Künyemiz
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
finikeakdeniz.com.tr Logo
FİNİKE
FİNİKE SPOR
DEMRE
KUMLUCA
ANTALYA
GÜNCEL
-
Antalya 26°°C
Emniyet Müdürü Yer hızlı başladı
Finike'de güreş antreman salonu inşaatı yapımına başlandı
Finike'de Hayati İnanç söyleşisi
Altın Portakal'da biletler 7 saatte tükendi
Yazar Detayları

B. Mahir Çeviren

B. Mahir Çeviren - MUS­TA­FA GEYİKÇİ’YLE GEÇEN BİR YIL

MUS­TA­FA GEYİKÇİ’YLE GEÇEN BİR YIL
Yazı Tarihi: 11 Mart 2020 Çarşamba

31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler se­çim­le­ri­nin üze­rin­den yak­la­şık bir yıl geçti. Seçim son­ra­sı hal­kın oy­la­rı ile gö­re­ve ge­ti­ri­len Baş­kan Mus­ta­fa Ge­yik­çi bir­çok ka­ra­la­ma, yıp­rat­ma, cay­dır­ma po­li­ti­ka­sı ile karşı kar­şı­ya kaldı. Be­le­di­ye­nin zor bir mali du­rum­da ol­du­ğu seçim sü­re­cin­de ko­nu­şul­sa da du­ru­mun hiç bu kadar iç açıcı ol­du­ğu tah­min edil­me­miş­ti. Ge­yik­çi teb­rik­le­ri kabul eder­ken be­le­di­ye­nin 2 aydır öden­me­yen per­so­nel ma­aş­la­rı, akar­ya­kıt öde­me­si, ic­ra­lık du­rum­lar­la karşı kar­şı­ya kaldı.

BAŞ­KAN GEYİKÇİ GÖREVİ’NİN BA­ŞIN­DA
Baş­kan Ge­yik­çi 31 mart se­çim­le­ri son­ra­sı gö­re­ve gel­me­siy­le bir­çok kişi Be­le­di­ye’nin mali du­ru­mu ne­de­niy­le cay­dır­ma po­li­ti­ka­sıy­la be­le­di­ye baş­kan­lık gö­re­vi­ni ya­pa­ma­ya­cak ve baş­kan­lı­ğı bı­ra­kıp ka­ça­ca­ğı söy­len­ti­si­ni çı­kar­dı. Baş­kan Ge­yik­çi gö­re­vi­ni la­yı­kıy­la ya­pa­rak bütün zor­luk­la­rın üs­te­sin­den geldi.

ŞEF­FAF BELEDİYECİLİK
Baş­kan Ge­yik­çi her ay yap­tı­ğı mec­lis top­lan­tı­sın­da ya­pı­lan har­ca­ma­la­rı, ya­pı­la­cak har­ca­ma­la­rı ve diğer ko­nu­la­rı be­le­di­ye mec­lis üye­le­riy­le tar­tı­şıl­dık­tan sonra karar kı­lı­yor.

FİNİKE BELEDİYESİ KU­RUM­SAL KİMLİĞİ
Fi­ni­ke Be­le­di­ye­si­nin say­gın­lı­ğı­nı ka­zan­dır­mak için ve ku­rum­sal kim­li­ği­ni ka­zan­dır­mak için ça­ba­la­dık­la­rı­nı ve tüm bun­la­rı dü­ze­ne ko­nul­du­ğu söy­le­di.

ALT­YA­PI­NIN SO­RUM­LU­SU GEYİKÇİ DEĞİLDİR
An­tal­ya’da ne­re­dey­se alt­ya­pı­sı ta­mam­lan­ma­mış tek ilçe Fi­ni­ke diğer il­çe­le­re bak­tı­ğı­mız zaman yıl­lar önce ya­pı­mı ta­mam­lan­mış. Yıl olmuş 2020 Fi­ni­ke’de biz daha alt­ya­pı­yı ko­nu­şu­yo­ruz. Bunun so­rum­lu­su ge­yik­çi de­ğil­dir. Baş­kan bu so­ru­nu da bu yıl baş­la­ta­rak bu büyük so­ru­nu çö­zü­yor. Baş­kan ge­yik­çi alt­ya­pı ta­mam­la­dık­tan sonra yol so­run­la­rı­nı da çö­ze­cek­tir.

YENİ GELİR KAY­NAK­LA­RI­ BU­LUN­MA­YA ÇA­BALANIYOR.
Fi­ni­ke Be­le­di­ye­si şir­ke­ti üze­rin­den yeni gelir kay­nak­la­rı bu­lun­ma­sı için ça­ba­la­nı­yor. Be­le­di­ye Şir­ke­ti yeni dü­zen­le­me­ler­le sos­yal te­sis­le­r ve beton sant­ra­li gibi tesislerin ge­lir­le­ri ar­ttırılıyor.

BAZI VA­TAN­DAŞ­LAR İSYAN­DA HAK­SIZ
Bu yıl içe­ri­sin­de bazı va­tan­daş­la­rın bina ve daire ver­gi­si ve diğer öde­me­le­ri­ni za­ma­nın­da öde­me­di­ği için he­sap­la­ra bloke ko­nul­du. bun­dan do­la­yı bazı va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan be­le­di­ye­ye tepki geldi. Bu ko­nu­da bu va­tan­daş­la­rı­mı­zı ben hak­sız gö­rü­yo­rum 3 yıl yada 10 yıl be­le­di­ye­ye hiç ödeme ya­pıl­ma­mış­sa bunda be­le­di­ye hak­lı­dır. Va­tan­daş­lar diğer öde­me­le­ri­ni nasıl za­ma­nın­da ya­pı­yor­sa be­le­di­ye­ye de za­ma­nın­da yap­ma­lı­dır.

FESTİVAL SPON­SOR DES­TEĞİ İLE YA­PIL­DI
Fi­ni­ke Fes­ti­va­lin spon­sor­lar des­te­ği ile be­le­di­ye­nin ka­sa­sın­dan do­ku­nul­ma­dan ger­çek­leş­ti. 2019’da ya­pı­lan fes­ti­va­lin ma­li­ye­ti 680 bin 120 tl’ye ya­pıl­dı­ğı açık­lan­dı. ön­ce­ki dö­ne­min ise 2018’de 1 mil­yon 312 bin 160 tl mal ol­du­ğu açık­lan­dı.

300 PAR­SEL SO­RU­NU SON BULDU
300 Par­se­lin borcu be­le­di­ye­nin mali du­ru­mu se­be­biy­le öden­me­ye bi­lir­di. 300 par­sel­de hak sa­hi­bi bazı ki­şi­ler 300 par­se­lin be­de­li­nin öden­me­si­ni is­te­me­yen­ler de oldu. Baş­kan Ge­yik­çi bu has­sas ko­nu­da kim­se­nin mağ­dur ol­ma­sı­na izin ver­me­ye­rek asır­lık sorun olan 300 par­sel so­ru­nu­nu son bul­dur­du. 300 Par­sel so­ru­nu ön­ce­ki dönem ta­ra­fın­dan çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­muş olsa da tak­sit öde­me­le­ri za­ma­nın­da öden­me­di­ği için Şerh Ko­nul­muş­tu 300 par­se­lin kalan top­lam borcu 4 mil­yon 400 bin TL iken fa­iziy­le 5 mil­yon TL ola­rak öden­di­ği­ni Baş­kan ge­yik­çi ta­ra­fın­dan müj­de­len­di. 300 Par­sel­de hak sa­hi­bi 19 kişi be­le­di­ye­ye hiç bedel öde­me­di­ği hala bor­cu­nu öde­me­yen­ler için­de sü­re­nin uza­tıl­dı­ğı­nı söy­le­di.

FİNİKE BELEDİYESİ YENİ MÜ­DÜR­LERİYLE DAHA BA­ŞA­RI­LI
Fi­ni­ke Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ge­yik­çi'nin Yeni Aktif Ça­lış­kan Birim Mü­dü­rü Ter­cih­le­ri Be­le­di­ye Hiz­met­le­rin­de Ka­li­te­yi Ar­tır­dı.

FİNİKE BELEDİYESİ AŞEVİ HA­YIR­SE­VER­LERİN DES­TEĞİNİ BEKLİYOR
Fi­ni­ke’de 100 yakın yar­dı­ma ve ba­kı­ma muh­taç va­tan­da­şın gün­lük bir öğün yemek ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­yan aşevi Fi­ni­ke Be­le­di­ye per­so­ne­liy­le hiz­met ve­ri­yor. Aşe­vi­ne ha­yır­se­ver­le­rin des­te­ği­ni bek­le­ni­yor.

FİNİKE'DE YENİ ARAÇ­LAR HİZMETE GİRDİ
Baş­kan Ge­yik­çi ta­ra­fın­dan ger­çek­ten ih­ti­yaç olan araç­lar. Be­le­di­ye Araç fi­lo­su­na dahil edil­di 3 çift kabin 1 tek kabin kam­yo­net ve 1 mi­ni­büs du­alar­la hiz­me­te su­nul­du. Artık araç ki­ra­la­ma­ya gerek kal­ma­dı.

ARTIK SOKAK HAY­VAN­LA­RI YAL­NIZ KAL­MA­YA­CAK!
Fi­ni­ke'nin yıl­lar­dır so­ru­nu olan sokak hay­va­nı prob­le­mi re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zi ku­ru­la­rak çö­zü­me ka­vuş­tu..​Hayvan­se­ver va­tan­daş­lar satın almak ye­ri­ne sa­hip­le­ne­bi­lecek. Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan sokak hay­van­la­rı­na aşı ve kı­sır­laş­tır­ma iş­lem­le­ri de ya­pı­lı­yor.

Kendi gö­rüş­le­rim­le geçen bir yılı de­ğer­len­dir­dim..
Hoş­ça­ka­lın..

 
İletişim E-Posta: [email protected] - Telefon: 05438553829 Okunma Sayısı: 5078
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

KENT MEYDANI GERÇEKLERİ
FİNİKELİ VATANDAŞLAR GEÇİÇİ DOKTOR İSTEMİYOR!!!
MUS­TA­FA GEYİKÇİ’YLE GEÇEN BİR YIL
SÖYLENECEK HER SÖZ ANLAMSIZ KALIYOR!
HASTANE PERSONELİ VE TIBBİ SEKRETERLERİN HASTA VE HASTA YAKINLARINA YAKLAŞIMI KABACA OLMAMALI!
HAYIRSEVER FİNİKELİLER NEREDE?
HER­KES TAŞIN AL­TI­NA ELİNİ KOY­MA­LI FİNİKE’NİN NÜ­FU­SU 50 BİN OL­MA­LI
GEYİKÇİ TÜM FİNİKE’NİN BAŞKANIDIR
FİNİKE’DE FESTİVAL KOMİTESİ KURULMALI
FİNİKE'YE YAKIŞMIYOR
FİNİKE’YE KYK YURDU YAPILMALI
HALK EĞİTİMİN AÇTIĞI KURSLARI SAHİPLENMEYİN!
SATILIK KONUTTA EN UÇUK FİYATLAR FİNİKE’DE
KUSURSUZ FESTİVAL
EGOLARINIZI BİR KENARA BIRAKIN, FİNİKE İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI
Her­şey­den Önce Eğitim
Yerel Seçimlere Bir Yıl Kaldı
Diğer Yazarlar

KENT MEYDANI GERÇEKLERİ
BEN DE BÖYLE YAPTIM, ŞULE YAYINLARI
“YİĞİDİ ÖLDÜR, HAKKINI YEME” DEMİŞLER. KAAN OSMAN SARIOĞLU, FİNİKE’NİN BİR DEĞERİDİR.
KADINSAN BİR KADINLIĞINI BİL!
31 MART 2012 ESKİ GÜNLER
TURİZM MAĞAZACILIĞI ve FİNİKE
Finike’de Vatandaşı Mağdur Eden Elektrik Arızaları
HOŞGELDİN RAMAZAN.....
KAYNAR KAZANDA
BAHARA KARIŞMA
İhale İlanları

Facebook
Yazarlar  
Hava Durumu ( Antalya )
Bugün
19°°C - 26°°C
Cumartesi
21°°C - 27°°C
Pazar
21°°C - 25°°C
Pazartesi
20°°C - 25°°C
Namaz Vakitleri ( Antalya )

İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04:04 05:40 12:59 16:48 20:07 21:37

19 Mayıs 2022 Perşembe
Tarihte Bugün
1919 - Kurtuluş savaşımızın serdarı Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması.
Günün Sözü
Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir
(Hz. Muhammed)
Arşiv Arama
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2023 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,25ms