Bugün - 30 Kasım 2021 Salı
Foto Galeri
Video Galeri
Künyemiz
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.finikeakdeniz.com.tr Logo
FİNİKE
FİNİKE SPOR
DEMRE
KUMLUCA
ANTALYA
GÜNCEL
-
Antalya 26°°C
Yazar Detayları

Sinan ÇEVİREN

Sinan ÇEVİREN - ÇİFTÇİ SİYASETÇİLERDEN ŞOV DEĞİL, YARDIM BEKLİYOR!

ÇİFTÇİ SİYASETÇİLERDEN ŞOV DEĞİL, YARDIM BEKLİYOR!
Yazı Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi

Son yıl­lar­da ya­şa­nan Kü­re­sel ısın­ma be­ra­be­rin­de iklim de­ği­şik­li­ği­ni ge­tir­di. Böl­ge­miz­de hiç ol­ma­dı­ğı kadar hor­tum fe­la­ket­le­ri ya­şa­nı­yor.

Son iki gün­dür böl­ge­miz­de ya­şa­nan hor­tum fe­la­ke­ti 3 can aldı. Ya­ra­lı­la­rı­mız var. Çift­çi­nin büyük za­ra­rı var. Çift­çi­nin hali içler acısı. Ev­ler­de, araç­lar­da büyük za­rar­lar var. Allah’tan ge­le­ne tabi ki isyan et­me­ye­ce­ğiz. Fakat bu ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı için hü­kü­me­tin böl­ge­yi afet böl­ge­si ilan ede­rek, ge­rek­li des­te­ğin ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ina­nı­yo­rum.

Tarım ve Orman Ba­ka­nı Dr. Bekir Pak­de­mir­li ve An­tal­ya Mil­let­ve­kil­le­ri anın­da çift­çi­yi zi­ya­ret ede­rek, geç­miş olsun di­lek­le­rin­de bu­lun­du­lar. Bakan Pak­de­mir­li, ge­re­ken yar­dım­la­rın ya­pı­la­ca­ğı sö­zü­nü verdi. 
Çift­çi­nin her fe­la­ket­te ol­du­ğu gibi si­ya­set­çi­le­rin şo­vu­na ih­ti­ya­cı yok. Ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı­na ih­ti­ya­cı var.

Çift­çi­ler Son bir haf­ta­dır yoğun ya­ğı­şın ar­dın­dan Per­şem­be günü hor­tum fe­la­ke­ti ya­şa­dı. Ar­dın­dan iki gün sonra Bir hor­tum fe­la­ke­ti daha... Çift­çi bütün bir yılın eme­ği­nin boşa git­me­si­ne mi, umut­la­rı­nın boşa git­ti­ği­ne mi yan­sın...

Bir sera kolay ku­rul­mu­yor. Bir dönüm se­ra­nın ku­ru­lum ma­li­ye­ti yak­la­şık 70 bin TL’yi bu­lu­yor. Sezon ba­şın­da di­ki­len fi­de­ler, ilaç ma­li­yet­le­ri de ca­ba­sı. Birde sebze hemen para et­me­ye baş­la­sın hemen te­le­viz­yon­lar­da çar­şaf çar­şaf do­ma­tes­te hor­mon var, ilaç ka­lın­tı­sı var ha­ber­le­ri. Bir tane bile sera do­laş­ma­mış sözde uzman gö­rüş­le­ri; hor­mon var. Sözde uz­man­lar; ilk önce gelip çift­çi­nin bir ça­yı­nı içe­cek­sin, se­ra­la­rın içe­ri­si­ne gi­re­cek­sin, ürün nasıl, hangi şart­lar­da ye­tiş­ti­ri­li­yor diye ba­ka­cak­sın ondan sonra yorum ya­pa­cak­sın. Çift­çi­lik Üni­ver­si­te­de öğ­re­ti­len değil, sa­ha­da öğ­re­ni­len bir emek­tir. Arı ile döl­le­me, bi­yo­lo­jik mü­ca­de­le, ya­rar­lı, za­rar­lı bö­cek­ler ne diye öğ­re­ne­cek­sin ondan sonra yorum ya­pa­cak­sın. Şimdi gelde çift­çi­nin ha­li­ne bir bak, çok mu para ka­za­nı­yor­lar, az mı ka­za­nı­yor­lar. Biz böyle ya­par­sak Av­ru­pa­lı bizim niye ürün­le­ri­mi­zi alsın ki. Kendi aya­ğı­mı­za kur­şun sık­mak­tan başka bir­şey yap­mı­yo­ruz.

Tam sezon iyi gi­der­ken çift­çi bir­kaç yıl­dır ilk defa para ka­za­na­cak der­ken bu afat ba­şı­mı­za geldi.

Ta­rı­mın Baş­ken­ti Kum­lu­ca, Fi­ni­ke ağır yara aldı. Girdi ma­li­yet­le­ri yüzde 200 arttı. Çift­çi­nin ya­ra­la­rı sa­rıl­maz­sa çok büyük bir eko­no­mik kriz ka­pı­da. Bu şe­kil­de gi­der­se de bölge in­sa­nı üre­tim yap­mak­tan vaz­ge­çecek. Bir sezon bo­yun­ca yağ­mur, çamur, fır­tı­na, don de­me­den sa­bah­la­ra kadar nöbet tutan alın te­riy­le rız­kı­nı he­la­lin­den ka­za­nan çift­çi­ye borç­lu­yuz. Bu ya­ra­la­rın mut­lak ve mut­lak sa­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor.
TARSİM Si­gor­ta­sı­nın kap­sa­mı ge­niş­le­til­me­li­dir. Si­gor­ta ma­li­yet­le­ri dü­şü­rül­me­li, hiç­bir şart gö­ze­til­me­den çift­çi­nin se­ra­sı, tar­la­sı, bah­çe­si si­gor­ta kap­sa­mı­na alın­ma­lı­dır. Dev­let bu­gün­ler için var. Va­tan­daş dev­le­tin var­lı­ğı­nı gös­ter­me­li­dir. Bu ya­pı­lan yar­dım­lar­da seçim mal­ze­me­si ya­pıl­ma­ma­lı­dır.

An­tal­ya Mil­let­ve­kil­le­rin­den çift­çi şov değil, yar­dım bek­li­yor. Böl­ge­miz ke­sin­lik­le ve ke­sin­lik­le doğal afet böl­ge­si ilan edil­me­li­dir. Yoksa va­tan­daş­ta san­dık­ta bunun he­sa­bı­nı sorar.

Söz­le­ri­me son ve­rir­ken Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün şu sö­zü­nü siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum: “Eğer mil­le­ti­mi­zin ço­ğun­lu­ğu çift­çi ol­ma­say­dı, biz bugün dünya yü­zün­de bu­lun­ma­ya­cak­tık. Çift­çi ve çoban, bu mil­let için un­sur-u as­li­dir.”

Bina önün­de bu­lun­du­ğu sı­ra­da çıkan hor­tum ne­de­niy­le por­ta­kal bah­çe­si­ne sav­ru­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den Fi­ni­ke ASAT gö­rev­li­si 40 ya­şın­da­ki Bay­ram Demir kar­de­şi­me, Vi­ran­şe­hir'de 8. sınıf öğ­ren­ci­si olan ve Şan­lı­ur­fa’dan mev­sim­lik tarım iş­çi­si ola­rak ça­lış­mak üzere Kum­lu­ca'da aile­siy­le bir­lik­te por­ta­kal top­la­ma işin­de ça­lış­tı­ğı sı­ra­da hor­tu­mun uçur­du­ğu sacın ba­şı­na isa­bet et­me­si so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­den 13 ya­şın­da­ki Be­ri­van Ka­ra­ke­çi­li’ye ve Kemer’de hor­tu­mun de­re­ye fır­lat­tı­ğı ara­cın içe­ri­sin­de sele ka­pı­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den 20 ya­şın­da­ki Kıb­rıs Doğu Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­si Kader Buse Acar'a Allah’tan rah­met, ya­kın­la­rı­na baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Me­kan­la­rı cen­net olsun.

Çift­çi­le­ri­mi­zin ya­ra­la­rı­nın sa­rıl­ma­sı di­le­ğiy­le...
Kalın sağlıcakla...

 
İletişim E-Posta: finikeakdenizgazetesi@hotmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 1721
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

“YİĞİDİ ÖLDÜR, HAKKINI YEME” DEMİŞLER. KAAN OSMAN SARIOĞLU, FİNİKE’NİN BİR DEĞERİDİR.
ÇİFTÇİ SİYASETÇİLERDEN ŞOV DEĞİL, YARDIM BEKLİYOR!
CHP’DE OKAN TANIR’IN İSTİFASI PARTİYE KAN KAYBETTİRİR!
Finike Küçük, İnsanları Büyük Bir İlçe
FİNİKE AK PARTİ’Yİ KİM YÖNETİYOR?
300 PARSELİN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEMEYEN ŞER ODAKLARI İŞBAŞINDA
CHP ve MHP Yaz Uykusunda!
Atilla Öztürk gibi Değerler kolay yetişmiyor!
FİNİKE İÇİN FEDAKARLIK ZAMANI!
Para Karşılığı Haber Yapan Gazeteciler Finike’de
BİZ BİRLİKTE FİNİKE’YİZ!
İkiyüzlü Reşat Eker!
ÇIRPAR BAŞKAN SEÇİLİRSE, FİNİKE 5 YILINI KAYBEDER.
FİNİKE’DE SON DURUM!
Güneşin denizden doğup, denize battığı İlçe İnebolu!
YEREL SEÇİM!
Anne, Babaya ödev!
Senden mi öğreneceğiz gazeteciliği Sayın Çırpar!
Ali Cengiz Oyunu
Tebrikler Yakuta
BAŞIBOŞ KÖPEKLER!
Bir dakikanın önemi!
ORTAK PAYDA FİNİKE...
Diğer Yazarlar

KENT MEYDANI GERÇEKLERİ
BEN DE BÖYLE YAPTIM, ŞULE YAYINLARI
“YİĞİDİ ÖLDÜR, HAKKINI YEME” DEMİŞLER. KAAN OSMAN SARIOĞLU, FİNİKE’NİN BİR DEĞERİDİR.
KADINSAN BİR KADINLIĞINI BİL!
31 MART 2012 ESKİ GÜNLER
TURİZM MAĞAZACILIĞI ve FİNİKE
Finike’de Vatandaşı Mağdur Eden Elektrik Arızaları
HOŞGELDİN RAMAZAN.....
KAYNAR KAZANDA
BAHARA KARIŞMA
İhale İlanları

Facebook
Yazarlar 
Hava Durumu ( Antalya )
Bugün
19°°C - 26°°C
Cumartesi
21°°C - 27°°C
Pazar
21°°C - 25°°C
Pazartesi
20°°C - 25°°C
Namaz Vakitleri ( Antalya )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:1807:4212:5015:2717:4919:08

30 Kasım 2021 Salı
Tarihte Bugün
2006 - Şiddetli Soğuklar ve Yağışlar
1925 - Türbe ve Tekkelerin Kaptılması
Günün Sözü
Sen insana ulaşmadan Allah?ı nasıl arıyorsun?.
(Hz. Muhammed)
Arşiv Arama
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,14ms