Bugün - 21 Mayıs 2019 Salı
Foto Galeri
Video Galeri
Künyemiz
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.finikeakdeniz.com.tr Logo
FİNİKE
FİNİKE SPOR
DEMRE
KUMLUCA
ANTALYA
GÜNCEL
-
Antalya 27°°C
Yazar Detayları

B. Mahir Çeviren

B. Mahir Çeviren - Yerel Seçimlere Bir Yıl Kaldı

Yerel Seçimlere Bir Yıl Kaldı
Yazı Tarihi: 2 Nisan 2018 Pazartesi

Tür­ki­ye'de yö­ne­ti­ci­ler se­çim­le iş­ba­şı­na gelir. Yerel se­çim­le­rin 31 Mart 2019 Pazar günü ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta olup, bu ta­rih­te san­dık ba­şı­na gi­de­ce­ğiz.
2014 yı­lın­da ya­pı­lan yerel se­çim­le­rin üze­rin­den tam 4 yıl geçti. Va­at­ler ve söz­ler 4 yıl içe­ri­sin­de ne ka­da­rı ger­çek­leş­ti, ne ka­da­rı ger­çek­leş­me­di, en doğru ka­ra­rı seç­men ve­recek.
Basın ve yayın or­gan­la­rı­nın; yerel ga­ze­te­ler si­ya­si ve top­lum­sal olay­la­rın üze­rin­de­ki gücü tar­tı­şıl­maz bü­yük­lük­te­dir.
Bil­di­ği­niz üzere 2014 yerel se­çim­le­riy­le be­ra­ber Bü­yük­şe­hir ya­sa­sı dev­re­ye gir­miş, il­çe­miz­de­ki be­le­di­ye­ler tek çatı al­tın­da top­lan­mış­tı. Sa­hil­kent, Has­yurt, Ye­şil­yurt, Tu­run­ço­va'da geç­miş dö­ne­me ba­kıl­dı­ğı zaman bel­de­ler­de ya­tı­rım­la­rın çok fazla ol­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Alt­ya­pı­sı, üst­ya­pı­sıy­la bel­de­ler­de­ki ek­sik­lik­ler ta­mam­lan­ma­ya ça­lı­şıl­sa da uzun yıl­lar ala­cak gibi gö­rü­nü­yor.

DÜL­GE­ROĞ­LU ADAY­LI­ĞI­NI SOS­YAL MEDYA ÜZERİNDEN DU­YUR­DU
Fi­ni­ke'de 2019'da ya­pı­la­cak olan yerel se­çim­ler­de aday­lı­ğı­nı şim­di­den açık­la­yan Dül­ge­roğ­lu aday ol­du­ğu­nu sos­yal medya üze­rin­den du­yur­du. Dül­ge­roğ­lu, hangi par­ti­den aday ola­ca­ğı ko­nu­sun­da be­lir­siz­li­ğin devam et­ti­ği­ni açık­la­dı.

FİNİKE'DEKİ YA­TI­RIM­LAR NEDEN ZA­MA­NIN­DA YA­PIL­MA­DI?
Fi­ni­ke'ye geç­miş dö­nem­de ya­pı­lan ya­tı­rım­la­ra ba­kıl­dı­ğı zaman bir çok ya­tı­rı­mın geç ka­lın­dı­ğı gibi An­tal­ya'nın en geri kal­mış il­çe­si ola­rak gös­te­ri­li­yor­du.

SOS­YAL MEDYA SİLAH­ŞÖR­LERİ!
Fi­ni­ke'de sos­yal medya üze­rin­den sü­rek­li ola­rak hedef be­lir­le­yip, ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı baş­la­tan bu ki­şi­ler ge­re­ken ce­va­bı halk her seçim dö­ne­min­de ol­du­ğu gibi ge­re­ken ce­va­bı ve­re­cek­tir.
Hal­kın sesi, ku­la­ğı ol­du­ğu­nu sü­rek­li dile ge­ti­ren bu ki­şi­le­rin geç­mi­şi­ne ba­kıl­dı­ğın­da halk ta­ra­fın­dan ge­rek­li cevap ve­ril­miş gö­zük­se de, ken­din çal, ken­din oyna man­tı­ğın­dan uzağa gi­de­me­miş­ler­dir.
Bu şa­hıs­la­ra tav­si­yem eğer ba­şa­rı­lı olmak is­ti­yor­lar­sa hal­kın içine girip so­run­la­rı bir şe­kil­de çö­zü­me ka­vuş­tur­ma­la­rı­dır. Atıp tut­mak ko­lay­dır. Önem­li olan çö­zü­me ka­vuş­tur­mak­tır.
Ger­çek ha­yat­ta hak et­tik­le­ri­ni dü­şün­dük­le­ri yere ula­şa­ma­dık­la­rın­dan, sos­yal med­ya­da ilgi odağı olmak için her yolu de­ne­yen bu ki­şi­le­ri şu ha­re­ket­le­rin­den ta­nı­mak müm­kün;
Yaz­dık­la­rı her du­ru­mun al­tı­na imza ma­hi­ye­tin­de isim-so­yi­sim yazan, kim­se­nin umu­run­da ol­ma­dı­ğı halde olur olmaz her ko­nu­da video ve resim çe­ker­ler. Sos­yal medya üze­rin­de sözde basın açık­la­ma­la­rı ya­par­lar. Yine dik­kat­le­ri üzer­le­ri­ne çekip daha çok be­ğe­ni ala­bil­mek için mar­ji­nal­lik­te sı­nır­la­rı zor­lar­lar ve bunu ya­par­ken çoğu zaman komik du­ru­ma düş­tük­le­ri­nin far­kın­da bile ol­maz­lar.

FİNİKE'NİN DEĞERİNE DEĞER KA­TIL­DI
Fi­ni­ke'de son 4 yılı de­ğer­len­di­rir­sek; Bü­yük­şe­hir ya­sa­sıy­la bü­yü­yen Fi­ni­ke'nin nü­fu­su 48 bin 800'e yük­sel­miş du­rum­da. Ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la Fi­ni­ke hak­ket­ti­ği yere gel­me­ye baş­la­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. Ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­da Dev­let Has­ta­ne­si, Ad­li­ye, Hü­kü­met Ko­na­ğı, Sahil Pro­je­si ve diğer ya­tı­rım­lar­la il­çe­mi­zin de­ğe­ri­ne değer ka­tıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Fi­ni­ke'de ev fi­yat­la­rı­nın 3-4 kat art­tı­ğı­nı ve il­çe­nin pres­ti­ji­nin art­ma­ya devam et­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la çevre il­çe­le­rin gözü ku­la­ğı Fi­ni­ke'ye dön­müş­tür. Güzel Fi­ni­ke'miz An­tal­ya'nın en de­ğer­li il­çe­si olma yo­lun­da hızla ge­li­şi­yor.
2019 yerel se­çim­le­rin­de Fi­ni­ke halkı eğ­ri­siy­le, doğ­ru­suy­la aday­la­rı kendi süz­geç­le­rin­den ge­çi­re­rek, doğru ka­ra­rı ve­re­cek­tir.
Hoş­ça­ka­lın…

 
İletişim E-Posta: finikeakdenizgazetesi@hotmail.com - Telefon: 05438553829Okunma Sayısı: 498
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

FİNİKE’DE FESTİVAL KOMİTESİ KURULMALI
FİNİKE'YE YAKIŞMIYOR
FİNİKE’YE KYK YURDU YAPILMALI
HALK EĞİTİMİN AÇTIĞI KURSLARI SAHİPLENMEYİN!
SATILIK KONUTTA EN UÇUK FİYATLAR FİNİKE’DE
KUSURSUZ FESTİVAL
EGOLARINIZI BİR KENARA BIRAKIN, FİNİKE İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI
Her­şey­den Önce Eğitim
Yerel Seçimlere Bir Yıl Kaldı
Diğer Yazarlar

FİNİKE’DE FESTİVAL KOMİTESİ KURULMALI
BEN DE BÖYLE YAPTIM, ŞULE YAYINLARI
“YİĞİDİ ÖLDÜR, HAKKINI YEME” DEMİŞLER. KAAN OSMAN SARIOĞLU, FİNİKE’NİN BİR DEĞERİDİR.
KADINSAN BİR KADINLIĞINI BİL!
31 MART 2012 ESKİ GÜNLER
TURİZM MAĞAZACILIĞI ve FİNİKE
Elveda Son Sayfamın, Son tümcesi ve Son Noktası
HOŞGELDİN RAMAZAN.....
KAYNAR KAZANDA
BAHARA KARIŞMA
İhale İlanları

Yazarlar 
Hava Durumu ( Antalya )
Bugün
21°°C - 27°°C
Çarşamba
19°°C - 28°°C
Perşembe
20°°C - 27°°C
Cuma
20°°C - 27°°C
Namaz Vakitleri ( Antalya )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04:0105:3912:5916:4820:0921:40

21 Mayıs 2019 Salı
Tarihte Bugün
1556 - Türk ordularının Sigetvar kalesini kuşatması.
1955 - Ünlü Aziziye tabyası zaferi kahramanlarından Nene Hatun'un Erzurum'da vefatı.
Bizi Facebook'ta takip edin
 
Günün Sözü
Her kanat denizi aşamaz?
(Mevlana)
Arşiv Arama
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,34ms