Bugün - 22 Şubat 2019 Cuma
Foto Galeri
Video Galeri
Künyemiz
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.finikeakdeniz.com.tr Logo
FİNİKE
FİNİKE SPOR
DEMRE
KUMLUCA
ANTALYA
GÜNCEL
-
Antalya 16°°C
Haber Detayları

Erdoğan Türel İle “Yola Devam” Dedi

Antalya’nın Hizmetkârı Yeniden Aday

ANTALYA Haberi - 27 Kasım 2018 Salı - 10:49
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...

Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­la­rı­nın Men­de­res Türel ol­du­ğu­nu açık­la­dı. İstan­bul’da dü­zen­le­nen aday ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da 14 bü­yük­şe­hir ve 26 ilin be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı açık­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan An­tal­ya’nın hiz­met­kâ­rı Men­de­res Türel ile “yola devam” dedi. 

AK Parti'nin 2019 Ma­hal­li İda­re­ler Se­çi­mi aday ta­nı­tım top­lan­tı­sı İstan­bul Haliç Kong­re Mer­ke­zi'nde ger­çek­leş­ti­ril­di. Tür­ki­ye Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, 14 bü­yük­şe­hir ve 26 ili kap­sa­yan 40 seçim böl­ge­sin­de­ki aday­la­rın ta­nı­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­la­rı­nın Men­de­res Türel ol­du­ğu­nu açık­la­dı. 
Türel mil­let­ve­kil­le­ri ve il baş­ka­nı ile sah­ne­ye çıktı
Ko­nuş­ma­sın­da se­çim­le­rin gö­nül­ler­de ka­za­nıl­dı­ğı­na vurgu yapan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Be­le­di­ye baş­kan­la­rı hal­kı­na te­pe­den bak­maz. Be­le­di­ye Baş­ka­nı te­va­zu eh­li­dir. Sa­mi­mi­yet eh­li­dir. Gay­ret eh­li­dir. Önce mil­let der, önce mem­le­ket der” diye ko­nuş­tu. Açık­la­ma­nın ar­dın­dan An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Men­de­res Türel, AK Parti An­tal­ya Mil­let­ve­kil­le­ri Mus­ta­fa Köse, Sena Nur Çelik, Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbra­him Aydın ve AK Parti İl Baş­ka­nı İbra­him Ethem Taş ile bir­lik­te kür­sü­ye çıktı. 
Viz­yon pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­di
An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel, 10 yıl­lık baş­kan­lık tec­rü­be­si ve viz­yon pro­je­le­ri ile An­tal­ya’nın bir dünya kenti ha­li­ne gel­me­si­ni sağ­la­dı. 5 yılda 11 mil­yar 385 mil­yon­luk ya­tı­rım­la An­tal­ya’nın ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di. An­tal­ya, Türel’in yö­ne­ti­min­de ula­şım­dan, sağ­lı­ğa, tu­rizm­den, spora, kül­tür­den, eği­ti­me bir­çok ilkle ta­nış­tı. 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap Raylı Sis­tem, katlı kav­şak­lar, Kon­ya­al­tı Sahil Pro­je­si, Bo­ğa­ça­yı, Kru­va­zi­yer Liman, Ke­pez-Sant­ral Kent­sel Dö­nü­şü­mü gibi mega pro­je­le­ri ile ken­tin ge­le­ce­ği­ne yön verdi. Mavi Ev, Pal­ya­tif Bakım Mer­ke­zi, Evde Bakım, Hobi Bah­çe­le­ri gibi sos­yal pro­je­le­ri ile gö­nül­le­re do­kun­du. 
Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı­nın mi­ma­rı
Yeni Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı’nın mi­ma­rı olan Türel, ya­sa­yı en ba­şa­rı­lı uy­gu­la­yan be­le­di­ye baş­kan­la­rı ara­sın­da yer alı­yor. İlçe­ler ve kır­sal ma­hal­le­ler, yıl­lar­dır bek­le­dik­le­ri hiz­me­te Türel dö­ne­min­de ka­vuş­tu. 3 bin ki­lo­met­re as­falt ya­pı­lır­ken, Susuz Şahap gibi 100 yıl­dır su bek­le­yen ma­hal­le­le­rin ha­yal­le­ri ger­çek oldu. 
An­tal­ya sev­da­sıy­la gö­nül­le­re do­kun­du
An­tal­ya sev­da­lı­sı Men­de­res Türel, gö­nül­le­re do­ku­nan hiz­met­le­ri, halk­tan kar­şı­lık bulan ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı ve Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın tak­di­ri ile 2019 Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­rin­de AK Parti’nin ye­ni­den An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı oldu. 
Öz­geç­mi­şi
11 Tem­muz 1964 ta­ri­hin­de An­tal­ya’ da doğdu. İlk, orta ve lise eği­ti­mi­ni An­tal­ya’ da ta­mam­la­dık­tan sonra İngil­te­re’ de ga­ze­te­ci­lik eği­ti­mi aldı.
Uzun yıl­lar bo­yun­ca An­tal­ya’ da ga­ze­te­ci ola­rak ça­lı­şan Men­de­res Türel, çe­şit­li basın ve yayın ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan bir­çok kez yılın ga­ze­te­ci­si ola­rak ödül­len­di­ril­di. 1992 yı­lın­da, 28 ya­şın­day­ken An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Oda Mec­li­si üye­li­ği­ne se­çi­len Türel, 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 ta­rih­le­ri ara­sın­da ATSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan ve­kil­li­ği gö­re­vi­ni yü­rüt­tü. 9 Kasım 2001 ta­ri­hin­de ya­pı­lan oda se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan 14 Kasım 2001 ta­ri­hin­de üst­len­di­ği An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni 22 Ocak 2004 ta­ri­hi­ne kadar sür­dür­dü.
28 Mart 2004 günü ya­pı­lan genel yerel se­çim­ler­de An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­di. 29 Mart 2009 ta­ri­hi­ne kadar bu gö­re­vi yü­rüt­tü. An­tal­ya’nın şe­hir­ci­lik ve ti­ca­ret ala­nın­da­ki temel so­run­la­rı­nın çö­zü­mü ve tu­rizm ala­nın­da ta­nın­ma­sı için bir­çok proje baş­la­tan, se­mi­ner ve kon­fe­rans­lar dü­zen­le­yen Türel, An­tal­ya’nın dün­ya­ya açıl­ma­sı için gö­nül­lü bir elçi gibi ça­lış­tı. Türel, gönül ver­di­ği An­tal­yas­por’a baş­kan­lık da yaptı.
12 Ha­zi­ran 2011 ta­ri­hin­de ya­pı­lan genel se­çim­ler­de AK Parti An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li se­çil­di. AK Parti Yerel Yö­ne­tim­ler­den So­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı, Mer­kez Karar Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve Mer­kez Yü­rüt­me Ku­ru­lu üye­li­ği gö­rev­le­rin­de bu­lun­du. Tür­ki­ye Bre­zil­ya par­la­men­to­lar arası dost­luk ku­ru­lu gu­ru­bu baş­kan­lı­ğı yaptı. Ak­de­niz Par­la­men­ter Asamb­le­si (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Üyesi oldu.
30 Mart 2014 ta­ri­hin­de ya­pı­lan yerel se­çim­ler­de ye­ni­den An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­di.
An­tal­ya’yı ve Tür­ki­ye’yi ulus­la­ra­ra­sı plat­form­lar­da ba­şa­rıy­la tem­sil eden Men­de­res Türel, New York, Lond­ra, Paris be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın bu­lun­du­ğu Bir­leş­miş Mil­let­ler Güçlü Şe­hir­ler Ağı (St­rong Ci­ti­es Ne­t­work -SCN) olu­şu­mun­da yer alan Tür­ki­ye’den tek be­le­di­ye baş­ka­nı oldu.
Av­ru­pa Kon­se­yi Yerel ve Böl­ge­sel Yö­ne­tim­ler Kong­re­si Tür­ki­ye Milli Heyet Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni de yü­rüt­mek­te olan Türel, ül­ke­mi­zin hak­la­rı­nı Av­ru­pa’da en iyi şe­kil­de sa­vun­mak­ta­dır.
Men­de­res Türel, 2017 yı­lın­da Sağ­lık­lı Kent­ler Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı’na se­çil­di ve halen bu gö­re­vi de yü­rüt­mek­te­dir.
Evli ve iki çocuk ba­ba­sı olan Men­de­res Türel Uni­ver­sity of Camb­rid­ge First Cer­ti­fi­ca­te sa­hi­bi ve çok iyi de­re­ce­de İngi­liz­ce bi­li­yor

 

 
 
Anahtar Kelimeler:Antalya’nın, Hizmetkârı, Yeniden, Aday,
Kaynak / Editör: FA - Mahir ÇevirenOkunma Sayısı: 6588
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer ANTALYA Haberleri
ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA' UYARISI
Ak Parti’de Antalya adayları 27 Ocak’ta açıklacak
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Usta gazeteciler anlattı
Elmalı Armutlu yolu yenileniyor.
Antalya’da Meksika Filmleri Rüzgarı Esecek
Türel: “Hedefimiz Sezonu 12 Aya Yaymak, 20 Milyon Turist Ağırlamak Olmalı”
Diğer Başlıklar

Peak nedir? Peak şirketi kimin?
CUMHUR İTTİFAKI MECLİS ÜYELİKLERİ LİSTESİ İLÇE SEÇİM KURULUNA TESLİM EDİLDİ.
KANSER HASTASI OLDU, KÖPEKLERİNDEN VAZGEÇMEDİ
ÇAVUŞOĞLU: SARIOĞLU DAVA ADAMIDIR
FİNİKE’DE EN ÇOK SEÇMEN TURUNÇOVA MAHALLESİNDE
ASIRLIK ÇINARLAR AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
HALCİ VE ÜRETİCİ YÜKSEK MALİYET VE VERGİLERDEN YAKINDI
FİNİKESPOR'A ASAT GENÇLİK ŞOKU
DÜLGEROĞLU: “GELECEK NESİLLER İÇİN ADAY OLDUM”
İhale İlanları

Yazarlar 
Hava Durumu ( Antalya )
Bugün
10°°C - 16°°C
Cumartesi
10°°C - 16°°C
Pazar
11°°C - 14°°C
Pazartesi
11°°C - 21°°C
Namaz Vakitleri ( Antalya )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:1107:3213:1816:2118:5120:06

22 Şubat 2019 Cuma
Tarihte Bugün
1406 - İbn-i Haldun'un vefatı.
1919 - İngilizlerin Maraş?ı işgâli
1920 - Yunanlıların Menemeni İşgâli.
Bizi Facebook'ta takip edin
 
Günün Sözü
Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez?
(Mevlana)
Arşiv Arama
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,36ms